Usvojene odluke sa VII sjednice SO Tivat od 29.10.2016

01 dec 2016
 1. Odluka o regulaciji saobraćaja na teritoriji opštine Tivat - dalje
 2. Odluka o finansiranju sporta - dalje
 3. Pravilnik o kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama - dalje
 4. Zaključak o prihvatanju informacije o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01.-30.09.2016.g. - dalje
 5. Odluka o imenovanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave - dalje
 6. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.broj RS 73/16 - dalje
 7. Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na dijelu UP 28 u zahvatu Dup-a Tivat Centar - dalje
 8. Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 442u zahvatu Dup-a Mažina - dalje
 9. Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na dijelu UP56 i dijelu saobraćajnice br.16 u zahvatu DSL dio Sektora 22 i Sektor 23 - dalje
 10. Odluka o rješavanju imovonsko pravnih odnosa na dijelu UP 353D i dijelovima saobraćajnice S14 i S7 u zahvatu DUP-a Župa-češljar - dalje
 11. Odluka o izmjeni odluke o prodaji suvlasničkog dijela na kat.par.932 ko Tivat - dalje