Usvojene odluke sa XXVI sjednice SO Tivat od 21.12. 2018. godine

27 dec 2018

 

1. Odluka o budžetu opštine Tivat za 2019.godinu - dalje
2. Odluka o finansiranju usluge pomoc i njega u kuci za 2019.godinu - dalje
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o finansiranju sporta - dalje
4. Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama - dalje
5. Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Savjeta za sport - dalje
6. Odluka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Opštinskog razvoja kulture 2015-2020 - dalje
7. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju životne sredine za teritoriju opštine Tivat za 2017.godinu - dalje
8. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO VIK za 2019.godinu - dalje
9. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Komunalno Tivat za 2019.godinu - dalje
10. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Autobuska stanica Tivat za 2019.godinu - dalje
11. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Parking servis Tivat za 2019.godinu - dalje
12. Odluka o usvajanju Plana i programa rada JU Centar za kulturu Tivat za 2019.godinu - dalje
13. Odluka o usvajanju Plana i programa rada JU Muzej i galerija Tivat za 2019.godinu - dalje
14. Odluka o usvajanju Plana i programa rada JU Sportska dvorana Tivat za 2019.godinu - dalje
15. Program rada Skupštine opštine Tivat za 2019 godinu - dalje
16. Odluka o prenosu dijela kat.parcele 4764-1 ko Tivat doo Mesopromet Bijelo Polje - dalje
17. Odluka o davanju saglasnosti za produženje Ugovora o zakupu zemljišta - dalje
18. Odluka o imenovanju Komisije za odabir projekata valorizacije kulturne baštine koji se odnose na arheološka istraživanja - dalje
Tonski zapis - skupstina 21.12.2018 - dalje