Usvojene odluke sa 18 sjednice SO Tivat od 28.11.2014.

17 dec 2014

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odvodjenju i preciscavanju otpadnih voda sa podrucja opstine Tivat – dalje 
2. Odluka o dopuni Odluke o javnom vodosnabdijevanju  – dalje
3. Odluka o izmjeni Odluke o uslovima i nacinu drzanja kucnih ljubimaca i nacinu i postupanju sa napustenim i izgubljenim zivotinjama  – dalje
4. Odluka o izmjenama Odluke o porezu na nepokretnosti  – dalje
5. Odluka o lokalnim komunalnim taksama  – dalje
6. Odluka o visini, nacinu obracunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Tivta  – dalje
7. Odluka o načinu i rokovima plaćanja turističke takse  – dalje 
8. Odluka o stavljanju van snage Odluke o uslovima i načinu izvodjenja muzike  – dalje
9. Informacija o ostvarivanju budzeta za period od 01.01.-30.09.2014. godine  dalje
10. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br.RS 30/12  – dalje
11. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl. Br RS 16-12  – dalje
12. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu br RS 63/14  – dalje
13. Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 56 DUP Seljanovo  – dalje
14. Odluka o ustanovljavanju službenosti na dijelu kat.parc 778/1 k.o. Donja Lastva radi polaganja kabla  – dalje
15. Odluka o prodaji suvlasničkog dijela na kat.parceli 522 k.o. Donja Lastva  – dalje
16. Odluka o prodaji suvlasničkog dijela na kat.parceli 932 k.o. Tivat  – dalje
17. Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti Lovačkom udruženju Tivat  – dalje