Usvojene odluke sa 18 sjednice SO Tivat od 28.11.2014.

17 dec 2014

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odvodjenju i preciscavanju otpadnih voda sa podrucja opstine Tivat - dalje 
2. Odluka o dopuni Odluke o javnom vodosnabdijevanju  - dalje
3. Odluka o izmjeni Odluke o uslovima i nacinu drzanja kucnih ljubimaca i nacinu i postupanju sa napustenim i izgubljenim zivotinjama  - dalje
4. Odluka o izmjenama Odluke o porezu na nepokretnosti  - dalje
5. Odluka o lokalnim komunalnim taksama  - dalje
6. Odluka o visini, nacinu obracunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Tivta  - dalje
7. Odluka o načinu i rokovima plaćanja turističke takse  - dalje 
8. Odluka o stavljanju van snage Odluke o uslovima i načinu izvodjenja muzike  - dalje
9. Informacija o ostvarivanju budzeta za period od 01.01.-30.09.2014. godine  - dalje
10. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br.RS 30/12  - dalje
11. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl. Br RS 16-12  - dalje
12. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu br RS 63/14  - dalje
13. Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 56 DUP Seljanovo  - dalje
14. Odluka o ustanovljavanju službenosti na dijelu kat.parc 778/1 k.o. Donja Lastva radi polaganja kabla  - dalje
15. Odluka o prodaji suvlasničkog dijela na kat.parceli 522 k.o. Donja Lastva  - dalje
16. Odluka o prodaji suvlasničkog dijela na kat.parceli 932 k.o. Tivat  - dalje
17. Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti Lovačkom udruženju Tivat  - dalje