ZAHTJEV ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA FTTH MREŽU, U ZAHVATU DUP-A SELJANOVO, DUP-A DONJA LASTVA I DSL-A DIO SEKTORA 22, OPŠTINA TIVAT

08 okt 2019

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, Crnogorski Telekom a.d iz Podgorice, Moskovska 29, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu  za FTTH mrežu, u zahvatu DUP-a Seljanovo, DUP-a Donja Lastva i DSL-a dio Sektora 22, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid udostavljeni Elaborat u prostorijama Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, Opština Tivat, Trg magnolija br.1, kanc.br.5, radnim danima od 8:00 do 11:00 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formina adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, ili na e-mail javna.rasprava@opstinativat.com, je  utorak 12.11.2019. godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u četvrtak 24.10.2019. godine sa početkom u 12:00 časova u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat. 

Elaborat - PDF