01.11.2012 POZIV br. 64/12

05 nov 2012

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 64/12

na otvoreni postupak javne nabavke za radove na sanaciji dijela puta do mjesnog groblja u Lepetanima i puta za naselje Gradiošnica u skladu sa predmjerom radova -  detaljnije