16.11.2012 POZIV br. 68/12

27 nov 2012

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 68/12

na otvoreni postupak javne nabavke za usluga dekontaminacije zemljišta putem bioremedijacije  -  detaljnije