1902-404-16/17 OD 03.03.2017 GODINE

17 mar 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat - objavljuje na portalu Uprave za javne nabavke -  TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA USLUGU Izrade Glavnog projekta za saobraćajnice br.4 i br.28 u naselju Seljanovo - detaljnije