1902-404-17/17 OD 13.03.2017 GODINE

17 mar 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat - objavljuje na portalu Uprave za Javne nabavke - TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE za izvodjenje radova na izgradnji saobaćajnice Cacovo - II faza - detaljnije