1902-404-18/17 OD 20.03.2017. GODINE

04 apr 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat, na Portalu uprave za javne nabavke, objavljuje - TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA Usluge putničkih agencija - detaljnije