1902-404-19/17 OD 22.03.2017. GODINE

04 apr 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na Portalu uprave za javne nabavke - TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA nabavku usluge smještaja i ishrane inspektora Uprave za inspekcijske poslove i policajce u ljetnjoj turističkoj sezoni u Opštini Tivat - detaljnije