1902-404-35 OD 12.05.2017. GODINE

15 maj 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na Portalu službe javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA USLUGU Izrade Glavnog projekta kružne saobraćajnice na ulazu u Tivat - detaljnije