20.02.2013 POZIV br. 04/13

21 feb 2013

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 04/13

na otvoreni postupak javne nabavke za radove na održavanju lokalnih puteva na području Opštine Tivat - detaljnije