22.10.2012 POZIV br. 62/12

26 okt 2012

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 62/12

na otvoreni postupak javne nabavke za Usluge izrade glavnog projekta objekata i skladišta javnih preduzeća u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima -  detaljnije