29.09.2014. POZIV br. 35/14

29 sep 2014

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 35/14

za dostavljanje ponuda šoping metodom za usluge redovnog energetskog pregleda sistema za grijanje i sistema za klimatizaciju - detaljnije