Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama sa posebnim statusom za 2022. godinu

15 apr 2022

Na osnovu člana 4 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 32/18), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama na sjednici održanoj 14.04.2022. godine, donijela je

O  D  L  U  K  U

o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama sa posebnim statusom

Sredstva iz Budžeta dodijeljuju se nevladinim organizacijama koje za opštinu Tivat imaju poseban status, na način što se za ove nevladine organizacije opredjeljuje 40% od ukupno opredijeljenih sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija za 2022. godinu, što iznosi 23.200,00 € (slovima:dvadesettrihiljadedvijestotine eura).

Navedeni iznos raspoređen je na sledeći način:

Br N  V  O Program aktivnosti Odobrena sredstva
1 Glazbeno prosvjetno društvo Tivat Redovne godišnje aktivnosti 11.030,00 €
2 KUD “Boka” Tivat Redovne godišnje aktivnosti  7.120,00 €
3 Bokeljska mornarica 809 – podružnica Tivat Redovne godišnje aktivnosti  5.050,00 €
Ukupno: 23.200,00 €

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, a u skladu sa Budžetom Opštine Tivat za 2022. godinu kojim su planirana sredstva u iznosu od 58.000,00 € namijenjena za raspodjelu nevladinim organizacijama 40% iznosa se raspoređuje nevladinim organizacijama koje imaju poseban značaj za opštinu Tivat: „Glazbeno prosvjetno društvo-Tivat”, „Bokeljska mornarica - 809  podružnica  Tivat”,  Kulturno umjetničko društvo "Boka"- Tivat.

Navedene organizacije nisu u obavezi da konkurišu za sredstva koja se dodjeljuju putem Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za projekte nevladnim organizacijama Opštine Tivat, već im Komisija odobrava sredstva za aktivnosti iz godišnjeg programa, koje predstavljaju aktivnosti od značaja za podizanje kvaliteta rada odnosno usluge nevladine organizacije sa ciljem kvalitetnijeg učešća u programima od značaja za opštinu.

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama na sjednici održanoj 14.04.2022.godine razmatrala je pristigle planove aktivnosti i donijela odluku da se sredstva raspodjele na sljedeći način:

 1. „Glazbenom prosvjetnom društvu Tivat“, dodjeljuju se sredstva u iznosu od 030,00 € (slovima:jedanaesthiljadatriedeset eura). Navedena sredstva shodno dostavljenim programima usmjeravaju se na:
 • muzičko stručni rad u društvu (4.660,00 €);
 • održavanje i nabavku instrumenata (4.370,00 €);
 • troškove održavanje nastupa (2.000,00 €).
 1. KUD „Boka” Tivat, dodjeljuju se sredstva u iznosu od120,00 € (slovima:sedam hiljadastotinudvadeset eura). Navedena sredstva shodno dostavljenim programima usmjeravaju se na:
 • Scensku adaptaciju običaja “Lastovska svadba” (700,00 €);
 • Učešće na inostranim festivalima (3.000,00 €);
 • Revija narodnih kostima sa teritorije Crne Gore „Kad prošetamo Crnom Gorom“ na Trgu kulture (1.000,00 €);
 • Cjelovečernji koncert u sklopu manifestacije “Novembarski dani” – Obilježavanje 45 godina rada KUD „Boka“ (2.000,00 €);
 • Članarinu u UFA Crne Gore (120,00 €);
 • Članarinu u CIOFF - Crna Gora (100,00 €);
 • Troškove higijene i garderobe (100,00 €);
 • Troškove knjigovodstva i banke (100,00 €).
 1. „Bokeljskoj mornarici 809 – podružnica Tivat“, dodjeljuju se sredstva u iznosu od050,00 € (slovima:pethiljadapedeset eura). Navedena sredstva shodno dostavljenim programima usmjeravaju se na sledeće aktivnosti:
 • Nabavku djela uniforme ili cijele odore (1.000,00 €);
 • Telefon i internet (140,00 €);
 • Knjigovodstvene usluge (400,00 €);
 • Izrada kalendara (310,00 €);
 • Održavanje izložbe slike povodom jubileija 50 godina BM Kotor podružnice Tivat (3.000,00 €);
 • Troškovi prevoza na nastupe (200,00 €);

Prilikom donošenja odluke, članice Komisije su dogovorile da, ukoliko gore navedene nevladine organizacije sredstva dobijena za određene stavke ne utroše u predviđenom iznosu, ista mogu preusmjeriti na drugu stavku navedenu ovom odlukom, ali uz saglasnost Komisije.

Shodno članu 39 Odluke, Predsjednik Opštine zaključuje sa nevladinim organizacijama Ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, način korišćenja sredstava, izvještavanje i nadzor nad realizacijom projekta, u roku od 15 dana od dana izvršnosti odluke.

NAPOMENA: Zapisnici o radu Komisije, kao i ostala propratna dokumentacija, nalazi se u arhivi Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Tivat.

  Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama sa posebnim statusom 2022.godinu - dalje