ANTIKORUPCIJA KORISNI LINKOVI

22 jun 2017

ANTIKORUPCIJA

Korisni linkovi:


1. Vrhovnom državnom tužilaštvu www.tuzilastvocg.me
2. Uprava za antikorupcijsku incijativu / Ministarstvo pravde / ( Vrši propagandno –preventivno dijelovanja podizanje nivoa javne svijesti, saradnja sa nevladinim i privatnim sektorom www.antikorupcija.me 
3. Komisija za sprečavanje sukoba interesa ( uskladjivanje za evropskim standardima ) www.antikorupcija.me/me/sukob-interesa
4. Nacionalna komisija za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala ( može da traži podatke , objašnjenja i izvještaje od državnih organa i drugih organizacija / prevencija i suzbijanje štetnih društvenih pojava)
5. Uprava za javne nabavke ( Održava portal javnih nabavki – transparentnost , Planove javnih nabavki, Pozive za javno nadmetanje )
Telefon za prijavu korupcije u javnim nabavkama 020 245 – 278  www.ujn.gov.me
6. Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma www.aspn.gov.me
7. Uprava policije www.mup.gov.me
8. Uprava carina www.upravacarina.gov.me
9. Uprava za inspekcijske poslove www.uip.gov.me/inspekcije 
10. Uprava za imovinu www.uzi.gov.me/uprava


Prijavi korupciju:
• Pozivom na 020 / 44 77 44;
• Emailom na prijavikorupciju@antikorupcija.me;
• Elektronskim podnošenjem popunjenog obrasca.