Arhiva – DUP Gošići

29 jan 2013

Program javne rasprave o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana „Gošići“  - PDF
Odluka o utvrđivanju Nacrta Detaljnog urbanističkog plana„GOŠIĆI“ - PDF
Obavještenje - PDF

Odluka o izradi DUP-a Gošići- PDF
Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za Detaljni urbanistički plan Gošići- PDF
Programski zadatak- DUP Gošići- PDF
Odgovor na zahtjeve anketnih listova DUP-a Gošići -PDF
Detaljni urbanistički plan Gošići tekst nacrta - PDF

Grafika

Topografsko geodetska katarska podloga sa granicom plana - PDF
Izvod iz PUP-a namjena - PDF
Izvod iz PUP-a područja obuhvata plana - PDF
Izvod iz PUP-a inžinjersko-geoloska i seizmička karta terena - PDF
Stanje fizičkih struktura i namjene povrsina - PDF
Plan namjene povrsina - PDF
Plan saobraćaja - PDF
Plan parcelacije regulacije i nivelacije  - PDF
Plan zelenih i slobodnih površina - PDF
Plan hidrotehničke infrastrukture - PDF
Plan elektroenergetike - PDF
Plan telekomunikacije - PDF

Anketni list - WORD

Ispravka odluke o izradi DUP-a Gošići - PDF

Odluka o izradi DUP-a Gošići - PDF

Programski zadatak – DUP Gošići - PDF

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za DUP Gošići - PDF