ARHIVA – DUP Gornji Đuraševići

16 maj 2014

Izvještaj o javnoj raspravi na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana “GORNJI ĐURAŠEVIĆI” – dalje


– ODLUKA o usvajanju DUP-a Gornji Đuraševići – dalje

– Saglasnost ministarstva na DUP Gornji Đuraševići – dalje

– Odluka o utvrdjivanju prijedloga – dalje

– Primjedbe i Odgovori na primjedbe DUP-a Gornji Đuraševići – dalje


 PRIJEDLOG PLANA DUP-a Gornji Đuraševići

Naslovna – dalje 

Tekst – dalje 

Grafika

01. Izvod iz PUP-aTivat  – dalje

02. Kontaktne zone – dalje

03. Topografsko katastarska podgloga sa granicom zahvata – dalje

04. Spratnost objekata i oblici intervencije – dalje

05. Parcelacija – dalje

06. Namjena površina – dalje

07. Saobraćaj  – dalje

08. Hidrotehnička infrastruktura – dalje

09a. Elektro postojeće stanje – dalje

09b. Elektro plansko stanje – dalje

10. Tk infrastruktura  – dalje

11. Pejzažna arhitektura – dalje


NACRT PLANA DUP-a Gornji Đuraševići

GRAFIKA:

01. Izvod iz PUP-aTivat – PDF
02. Kontaktne zone – PDF
03. Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata – PDF
04. Postojeće stanje, spratnost objekata – PDF
05. Parcelacija i regulacija – PDF
05a. Koordinate prelomnih tačaka ubanističkih parcela – PDF
05b. Koordinate prelomnih tačaka građevinskih linija – PDF
06. Namjena površina – PDF
07. Saobraćajni nacrt – PDF
08. Hidrotehnička infrastruktura – PDF
09. Elektro postojeće stanje – PDF
09a. Elektro planirano stanje – PDF
10. TK Infrastruktura – PDF
11. Pejzažna arhitektura – PDF
Koordinate prelomnih tačaka građevinskih linija – PDF

TEKST:

DUP Gornji Đuraševići – Nacrt – PDF
Naslovna – dalje
Sadržaj – radni tim – PDF


Izvjestaj sa javne rasprave – dalje

Program javne rasprave – dalje

Odluka o utvrdjivanju Nacrta – dalje


MIŠLjENjA iz Ministarstva


Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana GORNJI  ĐURAŠEVIĆI – dalje

Programski zadatak – dalje

DUP Gornji Djurasevici obuhvat – dalje


MIŠLJENJA