ARHIVA – DUP Gornji Đuraševići

16 maj 2014

Izvještaj o javnoj raspravi na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana “GORNJI ĐURAŠEVIĆI” - dalje


- ODLUKA o usvajanju DUP-a Gornji Đuraševići - dalje

- Saglasnost ministarstva na DUP Gornji Đuraševići - dalje

- Odluka o utvrdjivanju prijedloga - dalje

- Primjedbe i Odgovori na primjedbe DUP-a Gornji Đuraševići dalje


 PRIJEDLOG PLANA DUP-a Gornji Đuraševići

Naslovna - dalje 

Tekst dalje 

Grafika

01. Izvod iz PUP-aTivat  - dalje

02. Kontaktne zone - dalje

03. Topografsko katastarska podgloga sa granicom zahvata dalje

04. Spratnost objekata i oblici intervencije - dalje

05. Parcelacija - dalje

06. Namjena površina - dalje

07. Saobraćaj  - dalje

08. Hidrotehnička infrastruktura - dalje

09a. Elektro postojeće stanje - dalje

09b. Elektro plansko stanje - dalje

10. Tk infrastruktura  - dalje

11. Pejzažna arhitektura - dalje


NACRT PLANA DUP-a Gornji Đuraševići

GRAFIKA:

01. Izvod iz PUP-aTivat - PDF
02. Kontaktne zone - PDF
03. Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata - PDF
04. Postojeće stanje, spratnost objekata - PDF
05. Parcelacija i regulacija - PDF
05a. Koordinate prelomnih tačaka ubanističkih parcela - PDF
05b. Koordinate prelomnih tačaka građevinskih linija - PDF
06. Namjena površina - PDF
07. Saobraćajni nacrt - PDF
08. Hidrotehnička infrastruktura - PDF
09. Elektro postojeće stanje - PDF
09a. Elektro planirano stanje - PDF
10. TK Infrastruktura - PDF
11. Pejzažna arhitektura - PDF
Koordinate prelomnih tačaka građevinskih linija - PDF

TEKST:

DUP Gornji Đuraševići - Nacrt - PDF
Naslovna - dalje
Sadržaj - radni tim - PDF


Izvjestaj sa javne rasprave - dalje

Program javne rasprave - dalje

Odluka o utvrdjivanju Nacrta - dalje


MIŠLjENjA iz Ministarstva


Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana GORNJI  ĐURAŠEVIĆI - dalje

Programski zadatak - dalje

DUP Gornji Djurasevici obuhvat - dalje


MIŠLJENJA