ARHIVA – DUP Župa Češljar

16 maj 2014

Izvještaj o javnoj raspravi na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana “ŽUPA - ČEŠLJAR” - dalje


Odluka o usvajanju DUPa Župa Česljar - dalje

Saglasnost ministarstva na DUP Župa Česljar - dalje

Odluka o utvrđivanju prijedloga - dalje

Odgovori obrađivača na primjedbe - dalje


PRIJEDLOG PLANA DUP-a Župa Češljar

GRAFIKA:

1- Topografsko - katastarska podloga - dalje

2 - Topografsko - katastarska podloga sa granicom plana - dalje

3 - Namjena - postojeće - dalje

4 - Izvodi - dalje

5 - Namjena - plan - dalje

6a - Regulacija, nivelacija - dalje

6b - Parcelacija - dalje

7 - Saobraćaj - dalje

8 - Uslovi za sprovođenje plana - dalje

9 - Pejzažna arhiteltura - dalje

10 - Elektroenergetika - dalje

11 - Hidrotehnika - dalje

12 - Telekomunikacije - dalje

Koordinate - dalje

TEKST:

Programski zadatak i odluka - dalje

Naslovnica - dalje

PREDLOG župa češljar 23.02. - dalje

Radni tim - dalje

Licenca - dalje

Sadržaj grafickih priloga - dalje

Tabela 10 Urbanističke parcele sa izgrađenim objektima i mogućim intervencijama - dalje

Tabela 11 Neizgrađene urbanističke parcele - dalje 


Zbog velikog interesovanja građana produžava se rok trajanja javne rasprave za DUP Župa Češljar do 30.10.2013. godine - detaljnije 

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana ŽUPA ČEŠLJAR - dalje

Anketni list  -  dalje

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana ŽUPA ČEŠLJAR - dalje

Programski zadatak - dalje

DUP Zupa Cesljar obuhvat - dalje


MIŠLJENJA


- Obrazac za primjedbe - dalje

Nacrt DUP-a Župa Češljar

Grafika: 

1.Topografsko-katastarska podlogaŽ.Č.-Model - dalje
2.Topografsko-katastarska podloga sa granicom plana Ž.Č.-Model -  dalje
3.Namjena -postojeća Ž.Č.-Model -  dalje
5.Namjena planirana Ž.Č-Model -  dalje
6.Parcelacija Ž.Č.-Model -  dalje
7.Saobraćaj Ž.Č.-Model -  dalje
8.Uslovi za sprovođenje plana Ž.Č.-Model -  dalje
9.Pejzažna arhitektura Ž.Č.-Model -  dalje
10.Elektroenergetika Ž.Č.-Model -  dalje
11.Hidrotehnika Ž.Č.-Model -  dalje
12.TK Infrastruktura Ž.Č.-Model -  dalje

Tekst:

06.08.DUP Župa Česljar - dalje
Detaljni Urbanistički Plan - Naslovna - dalje
Neizgrađene parcele uređeno - dalje
Postojeće uređeno - dalje
Radni tim - dalje
Sadržaj grafičkih priloga - dalje
Tabela 11 Neizgrađene parcele - dalje