Crpne stanice LS2 i LS3 sa potisnim cjevovodima i gravitacionim kolektorom, „Luštica Development“ d.o.o.

16 mar 2018

 

Obavještenje - dalje

Rješenje - dalje

Obavještenje o javnoj raspravi na elaborat - PDF

Elaborat - PDF

Obavještenje- dalje

Rješenje- PDF

Obavještenje - dalje

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja - PDF