Detaljni urbanistički plan Gošići

06 jan 2011

- Grafika:

01 Topografsko geodetska katarska podloga sa granicom plana - PDF
02a Izvod iz PUP-a namjena - PDF
02b Izvod iz PUP-a podrucja obuhvata plana - PDF
02c Izvod iz PUP-a ing geoloska i seizmicka karta terena - PDF
03 Stanje fizickih struktura i namjene povrsina - PDF
04 Plan namjene povrsina - PDF
05 Plan saobracaja - PDF
06 Plan parcelacije regulacije i nivelacije - PDF
07 Plan zelenih i slobodnih povrsina - PDF
08 Plan hidrotehnicke infrastrukture - PDF
09 Plan elektroenergetike - PDF
10 Plan telekomunikacije - PDF
11 Karta zahtjeva - PDF
 
 
- Knjiga:
 
7.1 Ovjerena Odluka o izradi DUP-a Gosici - PDF
7.2 SPU GOSICI - PDF
7.3 Odgovori na primjedbe sa javne rasprave održane 17. oktobra - PDF
Ekonomsko-demografska analiza sa trzisnom projekcijom-GOSICI - PDF
TEXT  - PDF

ARHIVA