DRŽAVNA STUDIJA LOKACIJE DIO SEKTORA 22 – PONTA SELJANOVA

05 dec 2017

Odluka o usvajanju - dalje

Izvještaj sa Javne rasprave - dalje


Tekst plana - dalje


Grafika:

01 Katatstarsko topografska podloga sa granicom zahvata plana - dalje

02 Izvod iz PPPPN Morsko dobro - dalje

03 izvod iz PUP Tivat-namjena površina - dalje

04 Izvod iz PUP-a Tivat-seizmička mikrorejonizacija - dalje

05 Izvod iz DUP-a Lastva, Seljanovo, Tivat, Gradiošnica - dalje

06 Izvod iz PPPNOP namjena površina - dalje

07 Izvod iz PPPNOP građevinska područja - dalje

08 Analiza postojećeg stanja - dalje

09 Kontaktne zone - dalje

10 Plan namjene površina - dalje

11 Plan parcelacije, regulacije i nivelacije - dalje

12 Plan saobraćajne infrastrukture - dalje

13 Plan hidrotehničke infrastrukture - dalje

14 Plan elektroenergetske infrastrukture - dalje

15 Plan elektronskih komunikacija - dalje

16 Plan pejzažnog uređenja - dalje