DUP Donji Radovici centar

03 aug 2011

DUP Donji Radovici centar

Grafika:

01 Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata - PDF

02 Izvod iz PUP-a - Namjena povrsina - PDF

03 Izvod iz PUP-a - Seizmicka mikro rejonizacija - PDF

04 Izvod iz Master plana - PDF

05 Postojece koriscenje prostora - PDF

06 Namjena povrsina - PDF

07 Plan parcelacija - PDF

08 Plan regulacije i nivelacije - PDF

09 Saobracajna infrastruktura - PDF

10 Elektroenergetska infrastruktura - PDF

11 Telekomunikaciona infrastruktura - PDF

12 Hidrotehnicka infrastruktura - PDF

13 Pejzazna arhitektura - PDF

 

Tekst:

SPU  -  PDF

DUP Donji Radovici Centar - PDF