DUP Gornji Đuraševići

23 maj 2012

Usvojeni Detaljni urbanistički plan Gornji Đuraševići

Grafika: 

01. Izvod iz PUP-a Tivat  - dalje

02. Kontaktne zone - dalje

03. Topografsko katastarska podgloga sa granicom zahvata - dalje

04. Spratnost objekata i oblici intervencije - dalje

05. Parcelacija - dalje

05.a Kordinate prelomnih tačaka urbanističkih parcela - dalje

05.b Kordinate prelomnih tačaka građevinskih linija - dalje

06. Namjena površina - dalje

07. Saobraćaj  - dalje

08. Hidrotehnička infrastruktura - dalje

09a. Elektro postojeće stanje - dalje

09b. Elektro plansko stanje - dalje

10. Tk infrastruktura  - dalje

11. Pejzažna arhitektura - dalje

TEKST:

DUP Gornji Đuraševići - tekst - dalje

Sadržaj - dalje 

SEPARATI:

Separati UP 1-50.zip - dalje

Separati UP 51-100.zip - dalje

Separati UP 101-151.zip - dalje

Separati UP 152-239.zip - dalje

Separat - tekst - dalje


ARHIVA - DUP Gornji Đuraševići - dalje