Detaljni urbanistički plan Lepetane

21 okt 2014

Flajer - dalje

Tekstualni sažetak - dalje


PREDLOG PLANA:

Tekstualni dio - dalje

Sadržaj, radni tim i naslov - dalje

Grafika:

01. TOPOGRAFSKO KATASTARSKA PODLOGA SA GRANICOM ZAHVATA - dalje

02. IZVOD IZ PUP-a OPŠTINE TIVAT - dalje

03. IZVOD IZ DUP-a LEPETANE (2007 god.) - dalje

04. KARTA VLASNIŠTVA - dalje

05. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA - dalje

06. KONTAKTNE ZONE - dalje

07. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA - dalje

08. PARCELACIJA I REGULACIJA - dalje

08a. PARCELACIJA I REGULACIJA (sa kordinatama UP-a) - dalje

08b. PARCELACIJA I REGULACIJA (sa kordinatama GL I RL) - dalje

09. SAOBRAĆAJ - dalje

10a. ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA (postojeće stanje) - dalje

10b. ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA (planirano stanje) - dalje

11. HIDROTEHNIKA - dalje

12. TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA - dalje

13. PEJZAŽNA ARHITEKTURA - dalje


Odgovori obrađivača na primjedbe - dalje


Izvještaj sa Javne rsprave - dalje


Obavještenje o Javnoj raspravi - dalje

Program Javne rasprave - dalje

Odluka o utvrđivanju Nacrta - dalje


Mišljenje Ministarstva sa Izvještajem o reviziji - dalje


NACRT PLANA:

Tekstualni dio - dalje

Sadržaj, radni tim i naslov - dalje

Grafika:

01. TOPOGRAFSKO KATASTARSKA PODLOGA SA GRANICOM ZAHVATA - dalje

02. IZVOD IZ PUP-a OPŠTINE TIVAT - dalje

03. IZVOD IZ DUP-a LEPETANE (2007 god.) - dalje

04. KARTA VLASNIŠTVA - dalje

05. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA - dalje

06. KONTAKTNE ZONE - dalje

07. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA - dalje

08. PARCELACIJA I REGULACIJA - dalje

09. SAOBRAĆAJ - dalje

10a. ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA (postojeće stanje) - dalje

10b. ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA (planirano stanje) - dalje

11. HIDROTEHNIKA - dalje

12. TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA - dalje

13. PEJZAŽNA ARHITEKTURA - dalje


Elaborat o geološkim i hidrogeološkim karakteristikama sliva Plavde - dalje

PUP Tivta - Sanitarne zone (sa Plavdom) - dalje

Elaborat Plavda (2000. godina) - dalje


Dopuna Odluke o pristupanju izradi DUP-a Lepetane - dalje


Anketni list DUP Lepetane - dalje 


Odluka o nepreduzimanju strateške procjene uticaja na životnu sredinu - dalje

Obuhvat - dalje

Odluka i programski zadatak DUP Lepetane - dalje