DUP – TIVAT CENTAR – MIŠLJENJA

03 okt 2013

1. Elektroprivreda Crne Gore - dalje

2. JP Komunalno Tivat - dalje

3. JP Vodovod - dalje

4. Sekretarijat za kumanalno stambene poslove i saobraćaj - dalje

5. Ministarstvo održivog razvoja i turizma - dalje

6. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost - dalje

7. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost  -dalje

8. Crnogorski elektroprenosni sistem AD - dalje

9. Elektroprivreda Crne gore AD - dalje

10.. Ministarstvo finansija - dalje

11. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - dalje

12. Ministarstvo održivog razvoja i turizma - dalje