DUP TIVAT CENTAR – NEVAŽEĆI PLAN (2007 godina)

26 jan 2010

Odluka o donošenju plana - dalje

Tekstualni dio plana - dalje

Grafički dio plana:

01 Karta podobnosti za urbanizaciju - dalje

02 Izvod iz GUP a namjena povrsina - dalje

03 Izvod iz DUP-a planirano uredjenje i koriscenje prostora- dalje

04 Geodetska podloga sa granicom plana- dalje

05 Spratnost i krovovi postojecih objekata- dalje

06 Analiza postojeceg stanja - dalje

07 Oblici intervencija - dalje

08 Namjena povrsina i distribucija sadrzaja - dalje

09 Parcelacija i UTU - dalje

09a Karakteristicne tacke preloma urbanistickih parcela- dalje

10 Saobracaj - dalje

11 Elektroinstalacije - dalje

12 Hidroinstalacije - dalje

13 Pejzazna arhitektura - dalje

14 TK Instalacije - dalje