ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA IZGRADNJE OBJEKTA NAUTIČKOG TURIZMA/MARINA L3

24 okt 2019

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, obavjestila je Opštinu Tivat da je nosilac projekta „Navar Incorporated“ doo iz Tivta, Bonići b.b., podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju objekta nautičkog turizma/marine L3, na katastarskoj parceli 4732/2 i djelovima katastarskih parcela broj 4889, 4715/2, 4716/1, 4717, 4731, 4732/1, 4732/3, 4878/3 KO Tivat i djela akvatorijuma, u zahvatu Državne studije lokacije „Dio Sektora 22 i Sektor 23”, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni Elaborar u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, kancelarija broj 216, radnim danima od 8 do 11 časova, u prostorijama Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat, kao i na veb-sajtu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, www.epa.org.me, ili veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, kao nadležnog organa, je do 21.11.2019.godine.

            Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u prostorijama preduzeća „Navar Incorporated“ d.o.o., dana‚ 11.11.2019. godine, sa početkom u 10h časova.

                Elaborat - PDF