Finansiranje partija

16 feb 2012
Poštovani, Odlukom o finansiranju političkih partija ( Sl.list Crne Gore –opštinski propisi  broj 1/12  )koju je donijela Skupština opštine Tivat u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih partija/ Sl.list Crne Gore 42/11 ,60/11 i 1/12/ utvrđeno je slijedeće: 1.Za  finansiranje   troškova izborne kampanje u godini u kojoj se održavaju redovni  izbori obezbjeđuju se sredstva u iznosu od 0,25% tekućeg budžeta za godinu za koju se budžet donosi(član5) Budžetom za 2012 godinu ta sredstva su planirana u iznosu od 13.000,00 eura 2. Ukupna  sredstva iz alineje 1 raspoređuju se na način : -20% sredstava podnosiocima izbornih listi u jednakim iznosima u roku od 8 dana od dana potvrđivanja izborne liste - 80% sredstava podnosiocima izbornih lista koje su osvojile mandate srazmjerno broju osvojenih mandata ( član6) 3. Sredstva iz tačke 2 alineja 2/80% sredstava /  raspoređuju se u roku od sedam dana od dana kada podnosioci izbornih listi  dostave Državnoj izbornoj komisiji Izvještaj o sredstvima  prikupljenim i utrošenim za izbornu kampanju, sa propratnom dokumentacijom u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih partija. Organ lokalne uprave ova  sredstva  prenosi podnosiocima izbornih listi nakon dostavljanja rješenja Državne izborne komisije o ispunjavanju uslova. Članom 28 Zakona o finansiranju političkih partija utvrđeno je da je  politička partija dužna da petnaestoodnevno u toku izborne kampanje dostavlja Državnoj izbornoj komsiji izvještaj o prilozima pravnih i  fizičkih lica. Sadržinu izvještaja  na posebnom obrascu propisala je Državna izborna komisija i isti su objavljeni i  u Sl.listu Crne Gore broj 8 . Zbog lakšeg snalaženja kopiju obrazaca dostavljamo Vam u prilogu. Skrećemo pažnju na odredbe člana 25 Zakona o finansiranju političkih partija  kojim su utvrđene   obaveze u pogledu sačinjavanja i dostavljanja izvještaja o porijeklu ,visini i strukturi prikupljenih I utrošenih sredstava za izbornu kampanju koji se podnosi Državnoj izbornoj komisiji a koji je osnov za isplatu 80% sredstava   iz tačke 2 . Za ovu vrstu izvještaja još uvijek nijesu propisani obrasci ,već su  do daljnjeg na snazi ranije utvrđeni obrasci / Sl.list Crne Gore 71/2008/ Opštinska  izborna komisija Vam stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije. SEKRETAR                                                                                                          PREDSJEDNIK Branislav Mirčić                                                                                                   Jovanka Laličić