ŽIRO RAČUNI BUDŽETA TIVTA

07 jun 2013

Konsolidovani računi trezora Tivta
•    510-7814-72  Crnogorska komercijalna banka
•    535-5775-20   Prva Banka
•    505-7423-64    Atlas Banka
•    550-12214-10  Societe General group- Podgoričkna banka
•    540-4661-33     Erste Banka

Propisi i uplatni računi lokalnih javnih prihoda
Opštine Tivat

Na osnovu zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl.list 42703 i "Sl.list CG",broj 5/08 i 74/10) i posebnih zakona , odlukama Skupštine Opštine Tivat  uvode se lokalni prihodi.

1.    Porez na nepokretnosti
Odlukom o porezu na nepokretnosti ("Sl.list CG-opštinski propisi" br. 4/12) uvodi se porez na nepokretnosti na teritoriji Opštine Tivat. Obveznik poreza na nepokretnosti je vlasniknepokretnosti na da 1. Januara godine za koju se utvrđuje porez. Osnovicu za plaćanje čini tržišna vrijednost  nepokretnosti na taj dan. Stopa poreza je proporcionalna i zavisno od vrste nepokretnosti iznosi od 0.15% do 0,44% tržišne vrijednosti nepokretnost. Poreska obaveza se utvrđuje rješenjem sekretarijata za finansije.
•    Uplata poreza na nepokretnosti vrši se na račun Opštine Tivat 510-9148014-14

2. Turistička taksa
Odlukom o načinu i rokovima plaćanja turističke takse (11/13) uvodi se turistička taksa.
•    Uplata turistička takse vrši se na račun Opštine Tivat 510-9143247-56

3. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica
Odlukom o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica ("Sl.list RCG -opštinski propisi br. 37/03) uvodi se prirez porezu na dohodak fizičkih lica koji se plaća na porez od prihoda od ličnih primanja, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na prihode od imovine i imovinskih prava i porez na prihode od kapitala. Stopa prireza iznosi 13% poreske obaveze.
•    Uplata prireza porezu na dohodak fizičkih lica vrši se na račun Opštine Tivat 510-9148009-29

4. Lokalne komunalne takse
Odlukom o lokalnim komunalnim taksama opštinski propisi ("Sl. List RCG -opštinski propisi br. 03/07: "Sl. List RCG -opštinski propisi br. 02/08,13/10,12/11,10/12). Uvode se lokalne komunalne takse, utvrđuje se visina, način i rokovi plaćanja, kao i vršenje poslova utvrđivanja, naplate i kontrole naplate lokalne komunalne takse. Komunalne takse se uvode za:
•    510-91432447-75 držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi
•    510-91432431-26 držanje i korišćenje poslovnih prostora i plovnih naprava
•    510-91432405-07 korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe
•    510-91432405-07 korišćenje slobodnih površina za kampove, šatore i druge privremene objekte
•    510-91432405-07 držanje asfaltnih,betonskih baza i baza za drobljenje i preradu kamena
•    510-91432468-12 korišćenje prostora za parkiranje motornih drumskih i priključnih vozila na uređenim i obilježenim mjestima za koje to odredi skupština opštine
•    510-91432517-59 korišćenje reklamnih panoa
•    510-91432473-94 korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovnih prostorija
•    510-91432494-31 privređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima
•    510-91432538-93 korišćenje slobodnih površina za karting staze, zabavne parkove i cirkuse

5.  Lokalna administrativna taksa
Odlukom o lokalnim administrativnim taksama ("Sl. List RCG-opštinski propisi "br.4/12 "Sl. List) propisuju se lokalne takse za spise i radnje pred organima uprave Opštine Tivat.
•    510-9146777-39 Lokalne administrativne takse
    
6. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
Odlukom o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta ("Sl. List RCG- opštinski propisi br. 2/10, 4/12 i 3/13) utvrđuju se način obračuna i visina naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta .
•    510-91423932-12 Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za građane
•    510-91423906-90 Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za pravna lica

7. Naknada za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine Tivat
Odlukom o naknadama za korišćenje opštinskih puteva ("Sl. List RCG- opštinski – propisi , br. 10/12) utvrđena je obaveza plaćanja naknade, i to:
•    510-91462296-59 Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih i javnih puteva od opšteg značaja za pravna lica

8. Boravišne takse
Odlukom o boravišnoj taksi ("Sl. List RCG- opštinski propisi 20/04 od 05.07.2006. godine) uvodi se boravišna taksa na teritoriji Opštine Tivat . Visina boravišne takse iznosi 0,70 € po noćenju. Shodno Zakonu o boravišnoj taksi, 80% prihoda pripada lokalnoj turističkoj organizaciji, a 20% Nacionalnoj turističkoj organizaciji.
•    510-9143205-85 Boravišna taksa

9. Članski doprinos Turističke organizacije Opštine Tivat
Odlukom o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističke organizacije Opštine Tivat ("Sl. List RCG- opštinski propisi 2/2008 od 20.05.2009. godine) utvrđuje se obaveza plaćanja članskog doprinosa svim pravnim i fizičkim licima koja na teritoriji Opštine Tivat imaju svoje sjedište ili organizacioni dio, a koja ostvaruju prihod obavljanjem turističkih, ugostiteljskih i s turizmom neposredno povezanih djelatnosti. Visina članskog doprinosa ,zavisno od grupe djelatnosti i obima prihoda koji član ostvari u godini dana koja prethodi godini za koju se utvrđuje članski doprinos, utvrđuje se u iznosu od od 50,00 €  do 10 000,00 € . 70% članskog doprinosa pripada Turističkoj organizaciji  Opštine  Tivat , a 30% Nacionalnoj  turističkoj organizaciji.
•    510-9143207-79 Članski doprinos Turističkoj organizaciji Tivta

10. Prihodi po osnovu kamata i kazni :
•    510-91462387-77 Kazne izrečene u prekšajnom i drugom postupku zbog neplaćanja lokalnih prihoda
•    510-66457-04 Naknada za nepropisno parkiranih auta
•    510-91462371-28 Prihodi po osnovu kamata za neblagovremeno plaćene lokalne prihode

11. Prihodi koje svojom djelatnošnu ostvare opštinski organi, organizacije i službe, privredna društva i javna preduzeća:
Odlukom o najnižem iznosu zakupnine poslovnog prostora i zemljišta na kojem opština ima pravo svojine ("Sl. List RCG- opštinski propisi", br.33/10 od 14.10.2010., 12/11 od 08.04.2011.)
•    510-9146229-34 Prihodi od izdavanja zemljišta u zakup za privremene objekte
•    510-9146121-67 Prihodi opštinskih organa, organizanije i službi
•    510-9146231-28 Prihodi JU “ Sportska dvorana”
•    510-9146230-31 Prihodi JU “Centar za kulturu”

12.  Ostali opstinski prihodi :
Prihodi koji su utvrđeni aktom predsjednika opštine ili nadležnog organa uprave.
•    510-9146228-37 Ostali opštinski prihodi