IZMJENE I DOPUNE DUP-A DONJI RADOVIĆI CENTAR – ARHIVA PLANA

24 okt 2017

 

Odgovori obrađivača na primjedbe - dalje


PREDLOG PLANA

Tekstualni dio - dalje

Grafika:

01 GEODETSKA PODLOGA SA GRANICOM ZAHVATA PLANA - dalje

02 IZVOD IZ PUP-A TIVAT - NAMJENA POVRŠINA  - dalje

03 IZVOD IZ PUP-A - SEIZMIČKA MIKRO REJONIZACIJA - dalje

04 ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA - dalje

05 KONTAKTNA PODRUČIJA - dalje

06 REŽIM ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA - dalje

07 PLAN NAMJENE POVRŠINA - dalje

07 PLAN NAMJENE POVRŠINA 2 - dalje

08 PLAN PARCELACIJE - dalje

09 PLAN NIVELACIJE I REGULACIJE - dalje

10 PLAN SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE - dalje

11 PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE - dalje

12 PLAN ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA - dalje

13 PLAN HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE - dalje

14 PLAN PEJZAŽNOG UREĐENJA - dalje


Izvještaj sa Javne rasprave - dalje

Program Javne rasprave - dalje


NACRT PLANA

Tekstualni dio - dalje

Grafika:

01 GEODETSKA PODLOGA SA GRANICOM ZAHVATA PLANA - dalje

02 IZVOD IZ PUP-A TIVAT - NAMJENA POVRŠINA  - dalje

03 IZVOD IZ PUP-A - SEIZMICKA MIKRO REJONIZACIJA - dalje

04 ANALIZA POSTOJECEG STANJA - dalje

05 PLAN NAMJENE POVRSINA - dalje

06 PLAN PARCELACIJE - dalje

07 PLAN NIVELACIJE I REGULACIJE - dalje

08 PLAN SAOBRACAJNE INFRASTRUKTURE - dalje

09 PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE - dalje

10 PLAN HIDROTEHNICKE INFRASTRUKTURE - dalje

11 PLAN ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA - dalje

12 PLAN PEJZAZNOG UREDJENJA - dalje

Sepatart sa urbanističko tehničkim uslovima - dalje


Odluka o utvrdjivanju Nacrta DUP DR centar - dalje

Programski zadatak - dalje

Granica zahvata Plana - dalje

Odluka o pristupanju izradi Plana - dalje

Saglasnost Vlade na Sporazum - dalje

Sporazum o izradi plana - dalje