IZMJENE I DOPUNE DUP-A GOLF I DONJI RADOVIĆI ZAPAD – ARHIVA

24 okt 2017

 

Odgovori obrađivača na primjedbe - dalje


PREDLOG PLANA

Tekstualni dio - dalje

Grafika:

01 GEODETSKA PODLOGA SA GRANICOM ZAHVATA - dalje

02 IZVOD IZ PUP-A TIVAT - NAMJENA POVRŠINA - dalje

03 IZVOD IZ PUP-A - SEIZMICKA MIKRO REJONIZACIJA - dalje

04 IZVOD IZ DUP-A DONJI RADOVICI ZAPAD - NAMJENA POVRŠINA - dalje

05 ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA - dalje

05a KONTAKTNA PODRUČIJA - dalje

06 REŽIM ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA - dalje

07 PLAN NAMJENE POVRŠINA - dalje

08 PLAN PARCELACIJE - dalje

09 PLAN REGULACIJE I NIVELACIJE - dalje

10 PLAN SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE - dalje

11 PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE - dalje

12 PLAN ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA - dalje

13 HIDROTEHNICKA INFRASTRUKTURA - dalje

14 PLAN PEJZAŽNOG UREĐENJA - dalje


Izvještaj sa Javne rasprave - dalje

Program Javne rasprave - dalje


NACRT PLANA

Tekstualni dio - dalje

Grafika:

01 GEODETSKA PODLOGA SA GRANICOM ZAHVATA - dalje

02 IZVOD IZ PUP-A TIVAT - NAMJENA POVRŠINA - dalje

03 IZVOD IZ PUP-A - SEIZMICKA MIKRO REJONIZACIJA - dalje

04 IZVOD IZ DUP-A DONJI RADOVICI ZAPAD - NAMJENA POVRSINA - dalje

05 ANALIZA POSTOJECEG STANJA - dalje

06 PLAN NAMJENE POVRSINA - dalje

07 PLAN PARCELACIJE - dalje

08 PLAN REGULACIJE I NIVELACIJE - dalje

09 PLAN SAOBRACAJNE INFRASTRUKTURE - dalje

10 PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE - dalje

11 PLAN ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA - dalje

12 HIDROTEHNICKA INFRASTRUKTURA - dalje

13 PLAN PEJZAZNOG UREDJENJA - dalje

Separat sa urbanističko tehničkim uslovima - dalje


Odluka o utvrdjivanju Nacrta DUP Golf i DR zapad - dalje

Programski zadatak - dalje

Granica zahvata Plana - dalje

Odluka o pristupanju izradi Plana - dalje

Saglasnost Vlade na Sporazum - dalje

Sporazum o izradi plana - dalje