Odluka o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji Opštine Tivat

23 okt 2017

Odluka o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji Opštine Tivat (Sl. list CG - Opštinski propisi, broj 43_17) - dalje


Akustične zone na teritoriji Opštine Tivat - grafički prikaz - dalje


Izvještaj o javnoj raspravi - dalje