IZMJENE I DOPUNE DUP-a GRADIOŠNICA – ARHIVA

07 aug 2017

Skraćena verzija Plana - dalje


Saglasnost Ministarstva - dalje


Izvještaj sa Javne rasprave - dalje


Obrazac za davanje primjedbi - dalje


NACRT PLANA:

TEKST - dalje

GRAFIKA:

01 - KTP PODLOGA SA KOORDINATAMA - dalje

02 - IZVOD IZ PUP-a - dalje

03 - POSTOJECE STANJE  - dalje

04 - PLAN NAMJENE - dalje

05 - REG NIV PLAN SA PARCELACIJOM - dalje

06 - PLAN SAOBRACAJA - dalje

07 - PLAN ZELENILA - dalje

08 - HIDROTEHNIKA - dalje

09 - ELEKTROINSTALACIJE - dalje

10 - TELEKOMUNIKACIJE - dalje

11 - SINHRON PLAN - dalje

12 - SINTEZNA KARTA - dalje

Podloge i uslovi od ustanova - dalje


 Mišljenja na Nacrt plana - dalje


Obavještenje o javnoj raspravi - dalje

Program javne rasprave - dalje

Odluka o utvrđivanju Nacrta - dalje


Prethodna analiza plana - dalje

Odluka o nepreduzimanju strateške procjene uticaja na životnu sredinu - dalje

Odluka i programski zadatak - dalje