Izrada Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet za period 2018-2023 g

27 nov 2017

Programski zadatak - dalje

Rješenje o formiranju radne grupe - dalje

Odluka o izboru kandidata - dalje

Javni poziv - dalje

Odluka o pristupanju izradi LBAP - dalje