IZRADA PROGRAMA UREĐENJA PROSTORA ZA 2018. GODINU

01 dec 2017

Obavještavaju  se građani i sva zainteresovana  javnost da je u toku izrada  Programa uređenja prostora opštine Tivat za 2018. godinu.

Molimo vas da svoje zahtjeve i prijedloge u pogledu komunalnog opremanja građevinskog zemljišta dostavite putem elektronske pošte na email:urbanizam@opstinativat.com ili direktno na Pisarnicu Opštine Tivat do 15.01.2018. godine.

 

ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI  OBJEKATA

("Službeni list Crne Gore", br. 64/17 od 06.10.2017)

Komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Član 60

Komunalno opremanje građevinskog zemljišta obuhvata građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:

1) pristupnih puteva i ulica u naselju, javne rasvjete, objekata i uređaja za javno vodosnabdjevanje i upravljanje komunalnim otpadnim i atmosferskim vodama, do priključka na parcelu uključujući i priključak;

2) nadvožnjaka, podvožnjaka, mostova, pješačkih prolaza, pločnika, trgova, skverova i javnih parkirališta u naselju;

3) javnih zelenih površina u naselju, blokovskog zelenila na javnim površinama, terena za rekreaciju, dječijih igrališta, parkova, pješačkih staza i travnjaka, biciklističkih staza;

4) objekata za odlaganje i obradu komunalnog i građevinskog neopasnog otpada;

5) skloništa za zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja;

6) javnih toaleta;

7) drugih komunalnih objekata i instalacija utvrđenih zakonom i propisom jedinice lokalne samouprave kojim se uređuju komunalne djelatnosti, a obuhvataju komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, i

8) priključaka komunalnih instalacija čija funkcija može biti od značaja u uslovima nastanka vanredne situacije ili elementarnih nepogoda.

Pod objektima za upravljanje komunalnim otpadnim vodama iz stava 1 tačka 1 ovog člana ne smatraju se septičke jame.