Služba za javne nabavke – Obrasci i zahtjevi

30 nov 2017

 


Izjava o angažovanju podugovarača-podizvođača - dalje


Obrazac 3a - Izjava o ispunjavanju uslova za učešće u postupku nabavne male vrijednosti - dalje


Obrazac 3b - Finansijski dio ponude - dalje


Obrazac 7a - Izjava o nepostojanju sukoba interesa ponuđač - dalje