Javna rasprava – izvođenje radova na rekonstrukciji glavnog kanalizacionog kolektora, u zahvatu DUP-a “Donja Lastva“

03 jun 2024

Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU koji je sastavni dio Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – izvođenje radova na rekonstrukciji glavnog kanalizacionog kolektora, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Donja Lastva“ (»Sl.list CG - opštinski propisi« br. 3/13) i Detaljnog urbanističkog plana „Seljanovo“ (»Sl.list CG- opštinski propisi« br. 37/13), katastarske opštine Donja Lastva i Tivat, će trajati 15 dana.

Javna rasprave će se održati od  03.06.2024. godine do 18.06.2024. godine.

Nacrt Programskog zadatka i Odluka će se:

  • - objaviti na internet sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.me
  • - u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5.

Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem  Radija Tivat.

Pozivaju se građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi do 14.06.2024. godine:

  • - putem pošte na adresu Opština Tivat, Trg Magnolija 1
  • - neposredno na pisarnici Opštine Tivat,
  • - na e-mail urbanizam@opstinativat.me

O realizaciji ovog Programa staraće se Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat.

Odluka o pristupanju - PDF

Program javne rasprave - PDF

Programski zadatak - PDF

post slika