JAVNA RASPRAVA O ELABORATU O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU IZGRADNJOM CRPNE STANICE LS1 SA GRAVITACIONIM KANALIZACIONIM OBJEKTOM, PRISTUPNOM SAOBRAĆAJNICOM, PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM I SANITARNIM OBJEKTIMA, U ZAHVATU DSL “SEKTOR 36”, OPŠTINA TIVAT

23 apr 2018

Obavještenje o javnoj raspravi na elaborat - PDF

Elaborat - PDF