Javna rasprava o elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta mješovite namjene WR2B

07 jun 2024

Agencija za zaštitu životne sredine iz Podgorice obavijestila je Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat da je preduzeće „Adriatic Marinas” d.o.o. iz Tivta podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta mješovite namjene WR2B, na katastarskim parcelama broj 965/43 i 965/55, sve KO Tivat, u obuhvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni Elaborat u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine iz Podgorice, Ulica IV proleterske br.19, II sprat, kancelarija broj 217, radnim danima od 9 do 12 časova, kao i u Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Tivat, Trg magnolija br.1, kancelarija broj 5. Elaborat je dostupan na veb-sajtu Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me, kao i veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do petka 12.07.2024. godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se Multimedijalnoj sali Opštine Tivat, u utorak 02.07.2024. godine, sa početkom u 10 časova.

Obavještenje o javnoj raspravi - detaljnije

Elaborat - PDF

post slika