Javna rasprava o Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za projekat vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Jadranskoj obali, faza V, komponenta 2 – Tivat

15 maj 2023

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za uređenje prostora obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta Direkcija za investicije Opštine Tivatpodnio zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Jadranskoj obali, faza V, komponenta 2 – Tivat: 

  1. Vodovodne mjere - Izgradnja distributivne mreže za rezervoar Gradiošnica; Djelimična zamjena glavnog transportnog cjevovoda ka Plavim horizontima;  Zamjena distributivnog cjevovoda u Donjoj Lastvi; Vodosnabdijevanje rezervoara Tivat i rezervoara Gradiošnica iz rezervoara Podkuk; Zamjena potisnog i distributivnog cjevovoda u naselju Radovići (druga visinska zona);
  2. Kanalizacione mjere - Proširenje kanalizacione mreže u Gradiošnici; Proširenje kanalizacione mreže u Donjoj Lastvi; Proširenje sekundarne i tercijalne kanalizacione mreže u naseljima Mažina, Tripovići, Gornja i Donja Župa; Proširenje sekundarne kanalizacione mreže u višim zonama naselja Gornji Kalimanj.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni elaborat u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, Opština Tivat, Trg magnolija br.1, kanc.br.5, radnim danima od 8:00 do 11:00 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za uređenje prostora, ili na e-mail javna.rasprava@opstinativat.me je utorak 20.06.2023. godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u srijedu 15.06.2023. godine sa početkom u 12:00 časova u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

Obavještenje o javnoj raspravi za elaborat - PDF

 Elaborat - PDF

post slika