JAVNA RASPRAVA O NACRTU LOKALNOG PLANA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA PERIOD 2017-2021 GODINE

13 jan 2017

 

Izvještaj o Javnoj raspravi - dalje


Skupština Opštine Tivat, Zaključkom broj 0304-353-20 od 12.01.2017. godine, utvrdila je Nacrt Lokalnog plana zaštite životne sredine za period 2017.-2021.g (u daljem tekstu Nacrt Plana) i Nacrt Plana stavila na javnu raspravu, te obavezala nadležni Sekretarijat da shodno Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. List RCG“, br. 08/05), sprovede javnu raspravu.

Javna rasprava će se održati od 12.01.2017. godine, do 13.02.2017. godine.


Nacrt Plana će se:
• objaviti na web sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.com
• u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Opštine Tivat.

Centralna javna rasprava povodom Nacrta Plana, održat će se u Multimedijalnoj Sali Opštine Tivat dana 10.02.2017. godine, sa početkom u 17:00 časova.

Program javne rasprave objavit će se na web sajtu Opštine Tivat, na oglasnoj tabli Opštine Tivat i putem Radio Tivta.

Pozivaju se građani, stručne institucije, zainteresovani organi i organizacije, nevladine organizacije, civilni sektor i dr. da učestvuju u javnoj raspravi.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi na adresu:
Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Opštine Tivat, Trg Magnolija br.1 ili na e-mail javna.rasprava@opstinativat.com do 13.02. 2017. godine.
Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Nacrt Lokalnog plana zaštite životne sredine za period 2017.-2021.g - dalje