Javna rasprava – Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa DTS 10/0,4 kV 1x630kVA “DUMIDRAN-NOVA”

19 jan 2024

Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU broj 09-333/23-965/9 od 18.01.2024. godine, koji je sastavni dio  Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa DTS 10/0,4 kV 1x630kVA "DUMIDRAN-NOVA" na kat.parc.br.149/1 KO Mrčevac sa uklapanjem U 10kV mrežu preko k.p.br.149/1, 152/1, 152/4 i 406 sve KO Mrčevac u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana „Mrčevac“ (»Sl.list CG« opštinski propisi br. 20/13), će trajati 15 dana.

Javna rasprave će se održati od  19.01.2024. godine do 05.02.2024. godine.

Nacrt Programskog zadatka i Odluka će se:

  • - objaviti na internet sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.me
  • - u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5.

Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem  Radija Tivat.

Pozivaju se građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi do 05.02. 2024. godine:

  • - putem pošte na adresu: Opština Tivat, Trg Magnolija 1
  • - neposredno na pisarnici Opštine Tivat,
  • - na e-mail urbanizam@opstinativat.me

O realizaciji ovog Programa staraće se Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat.

Odluka o pristupanju izgradnji - PDF

Program javne rasprave - PDF

Programski zadatak - PDF

post slika