Javna rasprava za Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu Vile sa podzemnom garažom

29 dec 2021

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za uređenje prostora obavještava da je nosilac projekta, La Perla Hospitality“ doo iz Tivta, Bogišići bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za vile u funkciji turizma sa izgradnjom podzemne garaže, na urbanističkoj parceli br.4, koju čini kat.parcela br.68/1 KO Milovići u zahvatu Državne studije lokacije „Dio Sektora 27 i Sektor 28“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni elaborat u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, Opština Tivat, Trg magnolija br.1, kanc.br.5, radnim danima od 8:00 do 11:00 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za uređenje prostora, ili na e-mail javna.rasprava@opstinativat.me je  do  utorka 01.02.2022. godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u utorak 25.01.2022. godine sa početkom u 12:00 časova u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

Elaborat - PDF