Javna tribina za elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za postrojenje za skladištenje goriva

18 nov 2020

Sekretarijat za  investicije, uređenje prostora i održivi razvoj obavještava zainteresovanu javnost da će se javna tribina o elaboratu o procjeni uticaja na životnu za postrojenje za skladištenje goriva sa pripadajućom opremom na urbanističkoj parceli UP7, koju čini dio kat.parc.br. 1117/1 i dio kat parc.br. 1144/1 KO Radovići i dio akvatorijuma, u zahvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Sektor 36“, opština Tivat, nosioca projekta, „Luštica Development“ a.d. iz Tivta, koja nije održana 12.11.2020 godine, održati u četvrtak 26.11.2020. godine sa početkom u 15:00 časova u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.