Javni konkurs za raspodjelu sredstava za izdavačku djelatnost za 2022. godinu

14 apr 2022

Na osnovu člana 4 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za izdavačku djelatnost („Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 19/19 i 9/20), Sekretarijat za društvene djelatnosti raspisuje

JAVNI KONKURS

za raspodjelu sredstava opredjeljenih za izdavačku djelatnost za 2022. godinu

 

 1. Predmet Javnog konkursa (u daljem tekstu: Konkurs) je raspodjela sredstava (sufinansiranje) iz Budžeta Opštine Tivat opredjeljenih za izdavačku djelatnost u 2022. godini, u iznosu od 000,00 €.
 2. Izrazi koji se koriste u Konkursu za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.
 3. Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije, fizička i pravna lica sa teritorije Crne Gore, čiji projekti ispunjavaju sledeće kriterijume:
 • da imaju umjetnički kvalitet i značaj za razvoj crnogorske i lokalne kulture;
 • da doprinose međunarodnoj afirmaciji crnogorske kulture;
 • da su predloženi iznosi sredstava usklađeni sa planiranim aktivnostima projekta.

Pravo učešća nemaju javne ustanove i subjekti čiji se rad finansira iz Budžeta Crne Gore, odnosno Budžeta opštine sredstvima planiranim za kulturu, kao i nevladine organizacije kojima su odobrena sredstva za iste projekte iz Budžeta Crne Gore odnosno budžeta opštine.

Učesnik Konkursa koji je sredstva za projekat u ukupnom iznosu dobio od drugog donatora ne može dobiti sredstva.

 1. Prioritet za sufinansiranje imaju autori iz Tivta, odnosno autori čija je publikacija od značaja za Tivat i Boku Kotorsku.
 2. Konkursom je predviđeno i sufinansiranje dopunjenih izdanja ranije izdate publikacije, kao i reprint izdanja, shodno uslovima Konkursa.
 3. Opština može sufinansirati projekat najviše do 50% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju.
 4. Učesnik podnosi prijavu na Konkurs na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa internet portala opstinativat.me, u djelu koji se odnosi na izdavačku djelatnost ili neposredno na Građanskom birou Opštine Tivat.

Prijava na Konkurs sa propratnom dokumentacijom podnosi se u roku od 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 16.05.2022. godine, u elektronskoj formi (CD,USB), kao i u štampanom primjerku, u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Javni konkurs za izdavačku djelatnost“, neposredno na Građanskom birou Opštine ili na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg Magnolija 1, 85320 Tivat.

Konkurs se objavljuje na internet portalu Opštine Tivat, oglasnoj tabli Opštine, jednom štampanom mediju u Crnoj Gori i lokalnom javnom emiteru Radio Tivat.

Uz ispunjenu  prijavu obavezno je dostaviti:

 • dokaz (rješenje) o registraciji, osnivački akt za pravno lice;
 • biografiju autora publikacije;
 • publikaciju na koju se prijava odnosi u štampanoj ili elektronskoj formi;
 • potpisanu (najmanje jednu) recenziju publikacije;
 • izjavu učesnika Konkursa da nisu dobijena sredstva od drugog donatora za isti projekat koji se sufinansira.
 1. Učesnici Konkursa kojima su sredstva dodjeljena po Javnom Konkursu za prethodnu godinu prilažu izvještaj o realizaciji projekta sa detaljnim obrazloženjm eventualnih odstupanja, uključujući i finansijski izvještaj. Sastavni dio finansijskog izvještaja su: kopije računa, ugovora, dokaz o izvršenim bankovnim transakcijama. Ukoliko učesnik Konkursa ne dostavi izvještaj o realizaciji sredstava za projekat iz prethodnog Konkursa, ne može učestvovati u raspodjeli sredstava po Konkursu za 2022. godinu.
 2. Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati. Nepotpunim prjavama smatraju se one koje nisu dostavljene na propisanom obrascu i uz koje nije priložena prateća dokumentacija.
 3. Pristigle prijave vrednovaće Komisija za raspodjelu sredstava za izdavačku djelatnost, koja će sačiniti predlog Odluke o sufinansiranju projekata za izdavačku djelatnost i dostaviti ga nadležnom organu u roku od 15 dana od dana završetka Konkursa.

Odluku o sufinansiranju projekta donosi nadležni organ u roku od 7 dana od dana podnošenja predloga Odluke.

Odluka o sufinansiranju projekata za izdavačku djelatnost dostavlja se učesnicima Konkursa i javno objavljuje na internet portalu Opštine, na oglasnoj tabli Opštine i putem lokalnog javnog emitera Radio Tivat.

Ugovor o sufinansiranju projekta sa učesnicima Konkursa predsjednik Opštine zaključuje u roku od 10 dana od dana izvršnosti Odluke.

Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana od 08 do 12h u Sekretarijatu za društvene djelatnosti (kancelarija broj 16), na telefon:  032/ 661-359 i na email adresu drustvenedjelatnosti@opstinativat.me .

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za izdavačku djelatnost za 2022. godinu - dalje

Prijavni obrazac - dalje

Odluka o kriterijumu, načinu i postupku raspodjele sredstava za izdavačku djelatnost - dalje