Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa- saobraćajnice koja povezuje kružnu raskrnicu na putu MR2 sa kapelom u Radovićima

29 apr 2022

Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa- saobraćajnice koja povezuje kružnu raskrnicu na putu MR2 sa kapelom u Radovićima, a formira se od dijelova kat.par.br. 319/1, 472/1 i 472/2 sve KO Nikovići u obuhvatu Prostorno urbanističkog plana Tivta do 2020. godine ("Sl.list CG- opštinski propisi", br. 56/18) - detaljnije