KONAČNA RANG LISTA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA

26 feb 2014

Na osnovu člana 58. stav 2. Odluke o rješavanju stambenih potreba lica koja bira ili imenuje Skupština opštine i Predsjednik opštine i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za opštinu (Sl.list CG – opštinski propisi br.33/11), Komisija za rješavanje stambenih potreba na sjednici održanoj dana 21.02.2014. godine, utvrdila je KONAČNU RANG LISTU - dalje