Mart 2013

14 mar 2013

28.03.2013. - Ugovor o poštanskim uslugama

26.03.2013. - Ugovor za pružanje usluge geodetskih snimanja i izrade geodetskih podloga za detaljne razrade u okviru DUP-ova i UP-ta - "Geopromet" d.o.o.

26.03.2013. - Ugovor o pružanju usluga revizije završnog računa budžeta Opštine Tivat za 2012. godinu - "Mont Audit Plus" d.o.o.

26.03.2013. - Ugovor za pružanje usluga procjene vrijednosti nepokretnosti (objekata) u vlasništvu Opštine Tivat za ukupno 67 objekata - " Ingenium" d.o.o.

20.03.2013. - Ugovor o poslovnoj saradnji - Radio Antena M

22.03.2013. - Ugovor o poklonu - Janović Boris

20.03.2013. -  Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele - dalje 

20.03.2013. - Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele - dalje

20.03.2013. - Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele - dalje

20.03.2013. - Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele - dalje

20.03.2013. -. Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele - dalje

20.03.2013. -. Odluka o prenosu zemljišta na ime naknade za eksproprisano zemljište- dalje

20.03.2013. - Odluka o davanju saglasnosti za odricanje od prava na žalbu- dalje

13.03.2013. - Ugovor o zakupu terase - dio kat. parcele 3348 k.o. Tivat - 58,04 m2 - "HOTELS-N-GROUP" d.o.o.

11.03.2013. - Ugovor o korišćenju poslovnog prostora - ZAVOD ZA HIDROMETEOROLOGIJU I SEIZMOLOGIJU