MIŠLJENJA – DUP MRČEVAC

14 maj 2013

1. EPCG - Misljenje na Nacrt DUP Mrcevac - dalje

2. JP Vodovod i kanaliz - Misljenje na Nacrt DUP Mrcevac - dalje

3. VodaCom Misljenje na nacrt Mrcevac - dalje

4. Sekretarijat za kom stamb poslov i saobracaj Misljenje na Nacrt - Mrcevac - dalje

5. Regionalni vodovod Misljenje na Nacrt Mrcevac - dalje

6. Agenc za elek. komunik i poštan djelat - Misljenje na nacrt DUP Mrcevac - dalje

7. Izjava da je procedura u skladu sa Zakonom - dalje

8. Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma - Mišljenje na Nacrt DUP Mrcevac - dalje

9. Uprava za zaštitu kult.dobara Mišljenje na Nacrt DUP Mrcevac - dalje

10. Ministar odrzivog razvoja i turizma - Nacrt DUP Mrcevac - dalje